Adventný kvíz pre prvoprijímajúce a pre všetky deti

 

 

Advent je doba, ktorú by sme nemali premárniť. Čakáme na príchod Ježiša Krista nielen na Vianoce, ale tiež na konci života. Každý sa s ním raz osobne stretneme. Preto tajnička nášho kvízu obsahuje dôležitú pripomienku. Zistíš ju, keď z troch možností vyberieš jednu, a písmeno, ktoré je pred správnou odpoveďou, doplníš vždy dole.


1. Advent je vždy

C – cez prázdniny

O – pred Veľkou nocou

P – pred Vianocami

 

2. „Advent“ znamená

O – radosť

R – príchod

I – ďakovanie

 

3. Advent má

N – väčšinou 3 nedele

I – vždy 4 nedele

C – rôzny počet nediel

 

4. Advent je

P – obdobie

E – liturgický predmet

S – menšia kniha

 

5. Predchodcom Pána je

R – sv. Ján Krstiteľ

U – sv. Peter

P – sv. Pavol

 

6. Otec Jána Krstiteľa je

E – Izaiáš

V – Zachej

A – Zachariáš

 

7. Ján Krstiteľ je

V – starší než Ježiš

E – mladší než Ježiš

N – na deň rovnako starý

 

8. K Márii prišiel anjel

O – Rafael

T – Gabriel

A – Michael

 

9. Nazaret je

A – v Egypte

V – v Judsku

E – v Galilei

 

10. Máriina príbuzná je

K – prorokyňa Anna

U – Veronika

S – Alžbeta

 

11. Liturgická farba Adventu je

M – červená

A – fialová

D – biela

 

12. Meno Ježiš

: - vybrala Mária

? – vybral Jozef

! – oznámil anjel


Tajnička: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

 

 

Bonusové otázky pre rodičov:

 

1. Podľa legendy bol prvý betlehem postavený v roku 1223. Kým?

A) pápežom Honoriom III.

B) svätým Františkom z Assisi

C) svätým Dominikom

 

2.) Kde a kedy sa prvýkrát slávilo Kristovo narodenie?

A) v Jeruzaleme, 22. decembra 326

B) v Nazarete, 24. decembra 636

C) v Ríme, 25. decembra 336

 

3.) Slovenské slovo Vianoce pochádza

A) zo staronemeckého Wihnahten (Wiha sa dá preložiť ako svätiť, Nacht je noc)

B) zo staroslovenského a znamená Veľké noce

C) z hebrejčiny

 

Správne znenie tajničky a aj správne odpovede rodičov napíšte na papier a podpísaný vhoďte na 2. adventnú nedeľu do pripravenej škatuľky pri betlehemskej cestičke v kostole.

 

 

Advent - čas očakávania

Srdečne vás pozývame duchovne prežívať adventný čas do farského chrámu
sv. Michala archanjela v Bánove.

Rorátne sv. omše pri svetle sviec

Kedy? Každé ráno o 6.30 hod. okrem nediel.
Čo si treba priniesť? Lampášik so zažatou sviečkou a svetlo v duši :)

Aktivita pre deti:

Keď urobíš dobrý skutok, vystrihni si doma z papiera malé srdiečko a prines ho do kostola na sv. omšu. Srdiečko pripni na adventnú cestu do Betlehema.

Čo sú roráty?

Pre advent typickým, dnes po dlhých rokoch zabudnutia postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty. Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych omší k Panne Márii.Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate  (Roste nebesia z výsosti) Iz 45,8. Práve týmito slovami Izaiáša začína aj typycký úvodný latinský rorátny spev (introit), ktorý vytvára atmosféru času očakávania. Rorátne sv. omše sa slávia každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho.

Možno pre niektorých úplne neznáme slovo roráty, pre iných nosí v sebe čaro adventu. Sú to spevy a ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie nášho Pána. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2).

Na roráty chodili celé rodiny. Ľudia vstávali za tmy, poobliekali sa do teplých šiat, lebo vonku už bola zima, a často brodiac sa snehom smerovali do kostola. Niesli si so sebou lampáše so sviečkami, pretože vnútro kostola mohlo osvetľovať len takéto svetlo a hoci bolo iba šesť hodín ráno, boli kostoly plné ľudí všetkých vekových kategórií. Nechýbali ani deti, ktoré by možno rady sladko spali, ale dospelí ich brávali so sebou. Pri rorátnej omši pribúdanie svetla, ktoré pri svitaní prenikalo do kostola, symbolizovalo približovanie druhého príchodu Krista.


Nahrávku úvodného spevu Rorate caeli desuper, ktorú nahral p. organista 
ako aj slová a noty si môžete stiahnuť nižšie:

Rorate caeli desuper: nahrávka

Rorate caeli desuper: slová a noty

Slovenský text:

1.      Roste nebesia zhora z oblakov nech prší spravodlivosť.
2.      Nech sa otvorí zem a zrodí Spasiteľa.
3.      Milostivý si bol Pane tvojej zemi, odvrátil si Jakubove zajatie.
4.      Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5.      Ako bolo na počiatku, taj nech je i teraz i vždycky na veky vekov Amen.

 

ČERVENÁ STREDA – MODLITBA ZA PRENASLEDOVANÝCH PRE VIERU – POZVÁNKA

Dnes v stredu 25. novembra 2020 sa v mnohých mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí, načerveno rozsvietia verejné budovy, chrámy, a iné významné pamiatky. Červená je farba mučeníkov. V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktorej záleží na dôstojnosti každého človeka a aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí. Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, kostoly, rakúsky parlament, katedrály či monumenty po celom svete. Aj na Slovensku sa rozžiari červenou farbou niekoľko významných objektov. Červená u nás v tento deň zahalí napríklad Bratislavský hrad, Most SNP, Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Katedrála – Bazilika sv. Emeráma v Nitre, Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline, Mestská veža v Banskej Bystrici, Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule a Dóm sv. Alžbety. Červenou farbou na budovách a oblečení si symbolicky pripomenieme utrpenie až 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní a diskriminovaní pre svoju vieru v Krista. Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní pre vieru alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. A situácia sa, žiaľ, nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom.
Napriek faktu, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa o tejto skutočnosti hovorí málo alebo vôbec. V krajinách, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú. V týchto vzdialených častiach sveta každý jeden deň kvôli svojej viere zomrie až 11 kresťanov.
Dnes, v čase globálnej pandémie koronavírusu sú v krajinách ako napríklad Pakistan, India, Sýria, Irak, či Burkina Faso, Južný Sudán alebo Mali diskriminovaní ešte viac. Tvoria totiž najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. S príchodom opatrení stratili aj to málo, čo mali – aspoň nejakú prácu a spôsob obživy. Za týmito znepokojujúcimi číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej.

 

Sv. omše v nedeľu

Pozor zmena!

Sväté omše v nedeľu 29.11.2020 budú

o 8:00 hod. a 10:00 hod.

 

Slávnosť Krista Kráľa

 


Nedeľa Krista Kráľa je posledná v liturgickom cirkevnom roku.

Sviatok Krista Kráľa sa slávila po prvýkrát na konci Jubilejného roka 1925.

Túto slávnosť zaviedol pápež Pius XI. v roku 1929, teda v medzivojnovom období,

v období kedy Európa a svet menili svoju politickú, spoločenskú a geografickú tvár.

Sviatok bol spojený s modlitbami a adoráciami, ktoré mali priviesť veriacich v Krista

k prijatiu Ježiša Krista za Pána svojich sŕdc; k poznaniu, že jeho kráľovstvo, na rozdiel

od svetských mocností, je kráľovstvo lásky a pokoja.

Pokúsme sa teda zhodiť z trónu aj my s končiacim sa cirkevným rokom

náš strach a pýchu a posaďme tam Krista, ktorý je náším

Pokojom a Svetlom.

"... príď kráľovstvo Tvoje... "

 

 

Dôležité opatrenia pri liturgických sláveniach od 16.11.2020:

Na základe VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa môžu sláviť verejné bohoslužby

od pondelka 16. novembra 2020 pri dodržiavaní nasledovných opatrení:


v vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradov umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou,

 

v pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

 

v dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

 

v dodržiavať respiračnú etiketu,

 

v z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

 

v zakazuje sa podávanie rúk,

 

v vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

 

v bohoslužby možno vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať è šachovnicové sedenie

 

v v nedeľu budú tri sv. omše o 7:30 hod. 9:00 hod. a 10:30 hod., pričom sv. omša o 7:30 bude rezervovaná veriacim nad 65 rokov.

Prosíme všetkých, aby v záujme ochrany vlastného zdravia, ako aj zdravia blížnych, a pre zachovanie tohto stavu prísne a zodpovedne dbali na dodržiavanie všetkých nariadených opatrení, aby sa zabránilo šíreniu koronavírusovej nákazy.

 

Čas na návštevu chrámu

 

Kostol otvorený denne pre súkromnú modlitbu:

PONDELOK-SOBOTA:

9:00 hod. – 17:00 hod.

NEDEĽA:

11:00 hod. – 17:00 hod.

 

 

Pre pandémiu bude možné získať "dušičkové" odpustky celý novemberVatikán 23. októbra (RV) Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.

"Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský v mene slovenských biskupov vzhľadom na okolnosti pandémie napísal minulý týždeň list hlavnému penitenciárovi, kardinálovi Maurovi Piacenzovi s prosbou o zváženie úpravy podmienok získania odpustkov v čase sviatku Všetkých svätých a Pamiatky všetkých verných zosnulých. Dnes Apoštolská penitenciária zverejnila dekrét, platný pre celú Cirkev, ktorý vychádza v ústrety aj žiadosti slovenských biskupov," povedal k rozhodnutiu zverejniť dekrét hovorca KBS Martin Kramara.

Dodal, že oficiálny preklad dekrétu je možné nájsť na stránke KBS.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Dekrét s podpismi hlavného penitenciára kardinála Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela hovorí aj o úplných odpustkoch z 2. novembra, pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha. Tieto môžu byť presunuté z 2. novembra nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

Môžu to byť napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Apoštolská penitenciária v dekréte zároveň veľmi prosí, aby všetci kňazi, vybavení náležitými fakultami, sa zvlášť veľkodušne venovali vysluhovaniu sviatosti pokánia a rozdávaniu svätého prijímania chorým. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel pripomínajú aj platné usmernenia v Nóte ohľadom sviatosti zmierenia v aktuálnej situácii pandémie z 19. marca.

Napokon, keďže dušiam v očistci sa pomáha prostredníctvom modlitieb veriacich a osobitne obetou Bohu milou na oltári, všetci kňazi sú naliehavo vyzvaní, aby na Spomienku na všetkých verných zosnulých slúžili tri razy za deň svätú omšu.

 

Sv. Michal archanjel a epidémia vo Večnom meste

Už ste počuli zázračný príbeh o Castel Sant´Angelo (Anjelský hrad)? Castel Sant’Angelo je rozľahlou pevnosťou neďaleko Vatican City s gigantickou sochou sv. Michala Archanjela, umiestnenou na najvyššom bode tejto pevnosti. Táto socha pripomína úžasný príbeh o láske a starostlivosti, ktoré prejavil Boh svojmu ľudu skrze svojich anjelov. Okolo roku Pána 590 trpí Rím hroznou epidémiou moru, ktorý zabil už veľa ľudí. Pápež, sv. Gregor Veľký, vzýva o pomoc v boji s touto epidémiou anjelov. Pontifik slúži sv. omše a neúnavne kráča v procesii cez celý Rím, pričom sa modlí a kadidlom incenzuje priestor. Na najvyššom bode spomínanej pevnosti sa zjavuje sv. Michal Archanjel so svojím mečom. Mor stále pustoší Rím. Pápež Gregor nariaďuje neustále pokračovať v procesii, účastníci procesie sa modlia litánie a nesú obraz Preblahoslavenej Márie, vždy Panny. A hľa! Jedovatá nečistota vo vzduchu sa pred týmto obrazom víri, krúti a uniká pred ním, akoby nedokázala vydržať jeho prítomnosť. Kade obraz prejde, zanecháva úžasný pokoj a čistý vzduch. Okolo obrazu bolo počuť spievať anjelov ... Pápež zdvihne zrak a vidí Pánovho Archanjela na vrchole pevnosti, ako si utiera zakrvavený meč a odkladá ho do puzdra. Pochopil, že mor skončil, čo sa aj v skutočnosti stalo. Pevnosť potom pomenovali Anjelským hradom. Na pamiatku tejto udalosti dal sv. Gregor Veľký postaviť na najvyššom vrchole hradu sochu sv. Michala Archanjela na znak ochrany Ríma a celej Cirkvi.

Obráťme sa aj my na sv. Michala Archanjela v boji proti epidémii koronavírusu!

 

Svätý Michal Archanjel, oroduj za nás a ochraňuj nás v tomto boji!


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Odkazy

Kto je online

Máme online 13 hostí 

Počet prístupov

Pocitadlo.sk


Flag Counter