Advent - čas očakávania

Požehnanie adventného venca:

 

V mene Otca i Syna + i Ducha Svätého.

Amen.

Začíname prežívať Ad­ventné obdobie a požehnávame adventný veniec a sviece, ktoré nám majú pripomínať blížiaci sa príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Modlime sa, nech v našich srdciach zažiari on sám ako odblesk slávy nebeského Otca; jeho prí­chod nech z nás zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov svetla.


ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom 13,11 - 14a

Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bliž­šie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestné ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.

Počuli sme Božie slovo.

 

MODLITBA POŽEHNANIA

K.: Bože, ty si stvoril všetko, lebo si láska a prameň života.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Vo svojom Synovi nám dávaš svetlo a život.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Nech tvoj Duch osvieti naše srdcia, aby sme ve­deli, k akej nádeji sme povolaní.

Ľ.: Velebíme ťa, Bože.

K.: Modlime sa: Ďakujeme ti, Pane, Bože náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti Adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať tvojho Syna, nášho Spasiteľa. Požehnaj + tento veniec, aby nám ako znak nádeje pripomínal život a sväté spoločenstvo, a daj, aby sme v týchto dňoch rástli v tvojej milosti. Skrze Krista nášho Pána.

Ľ.: Amen.

Pridá sa modlitba požehnania sviec:

K.: Modlime sa: Bože, ty si poslal na svet svojho Syna ako svetlo. Požehnaj + tieto sviece; nech nám v dňoch Adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre tvojho Syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a kraľuje na veky vekov.

Ľ.: Amen.

Pokropí sa veniec a sviece svätenou vodou. Po­tom sa zapáli prvá svieca. Po požehnaní nasleduje spoločná modlitba veriacich, kto­rá sa uzavrie Modlitbou Pána.

 

SPOLOČNÁ MODLITBA VERIACICH

K.: Prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorého ne­beský Otec poslal na svet, aby všetci ľudia prišli k svetlu pravdy a milosti.

· Pane, daj, nech tvoja Cirkev v týchto dňoch horlivo ohlasuje tvoje radostné posolstvo a nech vedie ve­riacich po ceste spásy.

· Pane, daj, nech všetky národy sveta vyhľadávajú pravé svetlo a počujú slovo tvojej blahozvesti.

· Pane, daj, nech sa tento adventný čas stane pre na­šu farnosť časom obrátenia a milosti.

· Pane, daj, nech naše rodiny, rodičia i deti, hľadajú Boha v duchovnom sústredení, v horlivej modlitbe a v dobrote a láske.

K.: A teraz sa spoločne modlime, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus:

Ľ.: Otče náš...

 

Zakončí sa prežehnaním:

Nech nás žehná Pán, + nech nás chráni od Zlého a nech nás privedie do života večného. Amen.


V kostole pri soche Lurdskej Panny Márie môžu deti počas dní Adventu nosiť z papiera vystrihnuté srdiečka s napísaným dobrým skutkom a dláždiť nimi cestičku do Betlehema.

Kúsok cestičky za každou sviečkou predstavuje jeden týždeň Adventu.

 

Čo sú roráty?

Pre advent typickým, dnes po dlhých rokoch zabudnutia postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty. Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych omší k Panne Márii.


 

Čítať celý článok...
   

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021

 

Drahí bratia a sestry.

Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc. Je to čas očakávania, že sa duchovne stretneme s Ježišom Kristom. Preto sa tešíme a náležite chystáme. Čím lepšia bude naša príprava, tým obohacujúcejšie budenaše stretnutie s ním.

Dnešné liturgické texty obracajú našu pozornosť na vzácny Kristov dar: na vykúpenie, ktoré priniesol celému svetu. Vykúpenie je oslobodením od zla. Je to čisté svedomie naplnené Božím pokojom. Je to nový život s Bohom. Nech by bola temnota zla okolo nás akákoľvek, „zodvihnime hlavu, lebo sa blíži naše vykúpenie!“ (porovnajLukáš 21, 28).

Čítať celý článok...
 

Núdzový stav a zákaz vychádzania od 25. novembra 2021

Núdzový stav

Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania

Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Rímskokatolícky chrám sv. Michala archanjela je možné navštíviť individuálne denne v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. na súkromnú modlitbu.

Nateraz nebude možné zúčastniť sa sv. omše.

Sv. omše budú vysielané online cez Káblovú televíziu TV Zobor a cez FB stránku farnosti každý deň v čase ako je to vo farských oznamoch a v nedeľu o 9:00 hod.

Nahlásené úmysly sv. omší budú slávené, pokiaľ ich obetujúci vopred nezrušia.

V prípade akejkoľvek duchovnej a pastoračnej potreby kontaktujte farský úrad telefonicky alebo mailom.

 

Bánovské hody

Fotogaléria z Bánovských hodov 2021 a slávnostnej svätej omše je dostupná po kliknutí na odkaze:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=miroslav.klobucnik.9&set=a.4834290843271612

 

Mimoriadne odpustky počas pandémie

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie Udeľuje sa dar mimoriadnych odpustkov pre veriacich postihnutých chorobou Covid19, bežne nazývanou koronavírus, ako aj zdravotníckym pracovníkom, rodinným príslušníkom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, aj modlitbou, o týchto starajú. „V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí“ (Rim 12, 12).

Čítať celý článok...
 

Čas na návštevu chrámu

 

Kostol otvorený denne pre súkromnú modlitbu:

PONDELOK-SOBOTA:

8:00 hod. – 16:00 hod.

NEDEĽA:

10:00 hod. – 16:00 hod.

 

 

Sv. Michal archanjel a epidémia vo Večnom meste

Už ste počuli zázračný príbeh o Castel Sant´Angelo (Anjelský hrad)? Castel Sant’Angelo je rozľahlou pevnosťou neďaleko Vatican City s gigantickou sochou sv. Michala Archanjela, umiestnenou na najvyššom bode tejto pevnosti. Táto socha pripomína úžasný príbeh o láske a starostlivosti, ktoré prejavil Boh svojmu ľudu skrze svojich anjelov. Okolo roku Pána 590 trpí Rím hroznou epidémiou moru, ktorý zabil už veľa ľudí. Pápež, sv. Gregor Veľký, vzýva o pomoc v boji s touto epidémiou anjelov. Pontifik slúži sv. omše a neúnavne kráča v procesii cez celý Rím, pričom sa modlí a kadidlom incenzuje priestor. Na najvyššom bode spomínanej pevnosti sa zjavuje sv. Michal Archanjel so svojím mečom. Mor stále pustoší Rím. Pápež Gregor nariaďuje neustále pokračovať v procesii, účastníci procesie sa modlia litánie a nesú obraz Preblahoslavenej Márie, vždy Panny. A hľa! Jedovatá nečistota vo vzduchu sa pred týmto obrazom víri, krúti a uniká pred ním, akoby nedokázala vydržať jeho prítomnosť. Kade obraz prejde, zanecháva úžasný pokoj a čistý vzduch. Okolo obrazu bolo počuť spievať anjelov ... Pápež zdvihne zrak a vidí Pánovho Archanjela na vrchole pevnosti, ako si utiera zakrvavený meč a odkladá ho do puzdra. Pochopil, že mor skončil, čo sa aj v skutočnosti stalo. Pevnosť potom pomenovali Anjelským hradom. Na pamiatku tejto udalosti dal sv. Gregor Veľký postaviť na najvyššom vrchole hradu sochu sv. Michala Archanjela na znak ochrany Ríma a celej Cirkvi.

Obráťme sa aj my na sv. Michala Archanjela v boji proti epidémii koronavírusu!

 

Svätý Michal Archanjel, oroduj za nás a ochraňuj nás v tomto boji!


 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL